En ANG Consultoria som coneixedors de la importància que té per a vostè tenir la seguretat de estar acomplint amb la integritat necessària en la seva organització empresarial.

Es molt recomanable la aplicació de una auditoria interna, per que mitjançant un enfoc sistemàtic i disciplina, millorarà els processos i el control, així com s’assegurarà de la fiabilitat de la informació financera i gestió generada.

Els nostres serveis de auditoria inclouen:

  • Auditoria financera.
  • Auditoria de gestió o operacional.

Auditoria Financera

De l’exhaustiu i sistemàtic control dels registres en els comptes comptables obtindrem la informació necessària per saber si es compleixen degudament, entre unes altres les premisses següents:

  • Que les operacions s’ajusten a la política de la entitat.
  • Si són aplicats els criteris de eficàcia i eficiència necessaris.
  • Que els estats comptables, acompleixen els principis i normes vigents.

Objectiu: Reflectir la imatge fidel de la situació economicofinancera de l'empresa. 

Auditoria de Gestió, Operacional o de las 3E (eficàcia, eficiència i econòmica)

  • La seva aplicació ens oferirà una avaluació objectiva e integral de les activitats portades a terme regularment a la empresa.
  • Mitjançant l'anàlisi es diagnostica si la gestió i organització actual de l'empresa és la idònia.
  • Amb la implementació dels procediments adequats millorem la productivitat i qualitat dels nostres recursos identificant les àrees de reducció de costos.

Objectiu: La optimització de la rendibilitat.

Contacti amb ANG Consultoria. Sabem com ajudar-li a optimitzar els seus recursos.